Alaraajojen ongelmat ja kivut heijastuvat yleensä heti päivittäiseen liikkumiseen, estäen huonoimmillaan sen kokonaan. Alaraajoista johtuvia kipuja ja ongelmia voi ilmetä jalkateristä aina hartioihin saakka. Tutkimalla ihmisen liikettä ja liikkumista selvitetään virhemallit, jotka ovat rasitusperäisten oireiden taustalla.

Alaraajafysioterapiassa hoidetaan ja korjataan alaraajan tai jalkaterän toimintahäiriöitä sekä pyritään ehkäisemään jo etukäteen ongelmien syntymistä. Alaraajojen ongelmat on hyvä hahmottaa ajoissa vammojen ehkäisemiseksi. Alaraajaongelmiin erikoistunut fysioterapeutti suorittaa alaraajatutkimuksen, jossa analysoidaan asiakkaan liikkumista, ryhtiä ja alaraajojen lihasvoimaa, mahdollisia pituuseroja ja yleistä toimivuutta. Käytämme monipuolisia fysioterapian menetelmiä kivun hoidossa sekä ohjaamme asiakkaalle harjoitteita omaehtoiseen kuntoutukseen.

Vedessä tapahtuvaa harjoittelua

Allasterapia toteutetaan Loimaan uimahallissa, Vesihovissa. Allasosastolla on käytössä allashissi, jolloin myös pyörätuoliasiakkaat pääsevät altaaseen turvallisesti. Allasterapiaan osallistuminen ei edellytä uimataitoa. Fysioterapeutti on mukana altaassa ohjaamassa harjoittelua- tarvittaessa myös pukeutumisen ja peseytymisen aikana.

Allasterapia on yksi fysioterapian muoto ja sillä tarkoitetaan vedessä tapahtuvaa harjoittelua, jossa hyödynnetään veden vastusta ja kehoa kannattelevia ominausuuksia. Vesi elementtinä mahdollistaa monipuolisen harjoittelun. Allasterapia sopii niin lapsille kuin aikuisillekin.

Vesi on mieluinen harjoitteluympäristö. Allasterapia voi sisältää esimerkiksi liikunta- ja toimintakykyä tukevia harjoituksia, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittavia harjoitteita, liikkuvuus-, tasapaino-, kehonhallinta- ja lihasvoimaharjoitteita sekä veteen tottumisen harjoituksia tai vaikkapa uimataidon alkeiden harjoittamista.

Fasciakäsittelyssa hoito kohdistuu lihaskalvoihin omalla erityisellä tekniikalla. Käsittely lievittää kipuaa, lisää lihasten elastisuutta, tehostaa aineenvaihduntaa. Tekniikalla hoidetaan erilaisia lihasten jännitystiloja, jänne- ja nivelsidevaivoja sekä vammojen- ja leikkauksien jälkitiloja.

Esteettömyyskartoituksella pyritään selvittämään fyysisen ympäristön esteitä, tarkoituksenaan selvittää, miten kartoitettava kohde palvelee sen kaikkia käyttäjiä sekä antaa toimenpide-ehdotuksia ongelmien poistamiseksi.

Klassinen hieronta kuuluu olennaisena osana suomalaiseen terveydenhoidon ja hyvinvoinnin kulttuuriin. Klassinen hieronta on perinteistä pehmytosakäsittelyä lihaskireyksien ja lihasjännitysten laukaisemiseksi. Muokkaamalla lihasta erilaisin ottein aineenvaihdunta tehostuu, verenkierto lisääntyy, kipu lievittyy, ihon joustavuus paranee ja kudoksen uusiutuminen tehostuu.

Hieronnassa käytettäviä tekniikoita ovat muun muassa sively, taputus, ravistelu ja täristys. Hieronnan vaikutukset ovat monenlaisia, mutta pääasiassa kuitenkin hieronta vaikuttaa vilkastuttamalla kudosten aineenvaihduntaa. Yleisimmin hierontaa käytetään fyysisistä suorituksista tai tapaturmista seuranneiden lihasten jännitystilojen ja niistä aiheutuneiden kipujen laukaisuun. Hierontaa voidaan käyttää myös ehkäisemään vaivoja.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimauksen aiheuttaja. Se on kohtauksittaista kiertohuimausta, joka kestää alle puoli minuuttia ja liittyy yleensä tiettyyn pään asentoon. Hyvänlaatuinen asentohuimaus paranee usein itsestään, mutta joillain oireet kestävät jopa vuosia tai paranemisen jälkeen oireet uusiutuvat.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu tasapainokivien ajautumisesta sisäkorvan kaarikäytäviin. Tasapainokivet häiritsevät sisäkorvan aistinkarvojen toimintaa, mikä aiheuttaa virheellisiä aistituntemuksia pään asennosta. Hyvänlaatuista asentohuimausta tutkitaan asentoprovokaatio- ja liiketestien avulla sekä hoidetaan yksinkertaisin asentomanööverein. Hyvänlaatuinen asentohuimaus paranee usein itsestään, mutta hoito nopeuttaa potilaan paranemista ja paluuta normaaliin arkeen.

Teippausmenetelmä, jota käytetään tuki- ja liikuntaelimistön tai neurologisten ongelmien hoidon ja kuntoutuksen osana. Kinesioteippausta käytetään vähentämään kipua, lisäämään liikkuvuutta, ohjaamaan liikettä sekä turvotuksen poistoon, nestekiertoa parantamalla.

Kipufysioterapia on kivun ja sen hoitoon erikoistunutta fysioterapiaa. Kipufysioterapiaa tekee kipufysioterapian koulutuskokonaisuuden käynyt fysioterapeutti, jolla on keinoja vaikuttaa kipuun ja tietoa kivun syntymekanismeista.

Kipufysioterapiassa on biopsykososiaalinen lähestymistapa kroonisen kivun hoitoon. Kipufysioterapialla voidaan helpottaa kivun oireiden hallintaa ja vaikuttaa näin parantavasti elämänlaatuun. Kipufysioterapia on kivun hoitoa fysioterapian keinoin, menetelminä mm. harjoitteluterapia, manuaalinen terapia, fysikaaliset hoidot, rentoutusharjoitukset, peiliterapia jne, kulloisenkin tilanteen mukaan.

Kipufysioterapiasta apua pitkittyneisiin, kroonisiin kiputiloihin mm. kroonisiin niska- ja selkäkipuihin, fibromyalgiaan, CRPS ja muista sairauksista johtuviin kiputiloihin.

Laskimoiden vajaatoiminta (kuten esim. suonikohjut) on yleinen tauti.  Monet riskitekijät kuten geneettinen taipumus, mutta myös liikunnan puute – esimerkiksi seisoma- tai istumatyö – saattavat johtaa laskimohäiriöiden kehittymiseen. Useissa tapauksissa hoidoksi riittää lääkinnällinen hoitosukka. Säännöllinen hoitosukan käyttö hidastaa laskimovajaatoiminnan etenemistä. Sukkien säännelty puristus eli kompressio tukee laskimoiden toimintaa, parantaa alaraajojen laskimoveren paluuvirtausta, ehkäisee raajaturvotusta pienentämällä hiussuonten ja kudoksen välistä paine-eroa tai vähentää jo syntynyttä turvotusta sekä edistää virtausta imuteissä.

Hoitosukka valitaan aina yksilöllisesti jalan mittojen mukaan ja laskimovajaatoiminnan vaikeusasteen mukaan.

Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on ylläpitää, tukea ja parantaa kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä elämänhallintaa omassa toimintaympäristössään. Fysioterapiassa keskeistä on huomioida kuntoutujan kokonaisvaltainen toimintakyky sekä voimavarat arjessa selviytymiseksi.

Neurologinen fysioterapia koostuu moniammatillisesta yhteistyöstä hoitoon osallistuvien asiantuntijoiden sekä kuntoutujan läheisten kanssa. Neurologinen fysioterapia keskittyy erilaisten sairauksien hoitoon, joista yleisimpiä ovat multippeliskleroosi (MS-tauti), parkinsonintauti, aivoverenkiertohäiriöt kuten aivoinfarkti ja aivoverenvuoto, aivo- ja selkäydinvammat, lihassairaudet sekä harvinaisemmat neurologiset sairaudet. Fysioterapeutti osallistuu apuvälinetarpeen arviointiin, hankintaan ja niiden käytön opastukseen ja harjoitteluun yhdessä kuntoutujan kanssa. Mahdolliset kodinmuutostyöt voidaan myös kartoittaa yhdessä fysioterapeutin kanssa.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on TUKIMUOTO, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa työ- ja/tai toimintakyvylle.

NEPSY- valmennuksessa tavoitteet aikatauluineen sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen, tarpeiden ja tilanteen mukaisesti.

Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän vaikeuksiin, esimerkiksi  arjen- ja ajanhallintaan, univaikeuksiin, ruokarytmin epäsäännöllisyyteen, opiskeluun ja ihmissuhteisiin. Vaikeuksiin oman toiminnan ohjaamisessa esim. epämiellyttävän tekemisen aloittaminen.

Toiminnanohjausta heikentävät sairaudet kuten aivovammat, skitsofrenia, muistisairaudet (esim. Alzheimerin tauti), mikäli näistä aiheutuu merkittävää haittaa asiakkaan ja lähipiirin arkeen.

Valmennettavalla voi olla todettuna diagnoosina neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kuten adhd, add, asperger, autismin kirjoa, tourette tai kielellisiä erityisvaikeuksia.

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu kaikenikäisille henkilöille.

Valmennus ei kuitenkaan edellytä diagnoosia.

Valmennus auttaa arjessa selviytymistä, vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja parantaa itsetuntoa.

Maksusitoumuksia neuropsykiatriseen valmennukseen tekevät lähinnä sosiaali- ja  terveystoimi ja erityissairaanhoito. Kuka tahansa voi tulla itse maksavana asiakkaana valmennettavaksi.

Mitä Osteopaatin vastaanotolla tapahtuu?

Usein sanon asiakkaille, että työni on pyrkiä sivistyneeseen arvaukseen pelkän arvuuttelun sijaan. Tarkoitan tällä sitä, että meillä ammattilaisilla on äärimmäisen paljon työkaluja sekä ammattitaitoa erotella haastattelun ja tutkimisen keinoin eri tyyppisiä vaivoja toisistaan esim. lihas- , jänne- vai hermoperäinen kipu ja miten lähestyä juuri sinun haastettasi. Kliininen tutkiminen perustuu poissulkumenetelmään, jolloin useasti haastattelun ja muutaman tarkemman testin avulla voidaan todeta vaivan vakavuuden aste ja tarve jatkotutkimuksille. Lähes aina tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat hyvänlaatuisia eli niillä on hyvä paranemisennuste. Jos oirekuva on minun osaamisen ulkopuolella ohjaan sinut kollegalle tai muulle terveydenalan ammattilaiselle.

Vastaanotolla haluan kuulla tarinasi, miten tilanne on syntynyt & edennyt ja millä tavoin se haittaa tällä hetkellä sekä tavoitteesi tulevan suhteen. Tämän perusteella lähdemme testaamaan liikkumistasi, oireilua ja suoritamme sinun vaivaasi sopivia kliinisiä testejä.

Kun ymmärrän paremmin haastettasi, pyrimme löytämään keinoja kivun lievittämiseen ja vaivan selättämiseen. Näihin kuuluvat yhdessä ja erikseen:

– Pienimmän vaivan taktiikka: Etsitään pienin mahdollinen keino, jolla haasteesta päästään eroon

– Erilaiset manuaalisen terapian keinot (hieronta, mobilisointi, manipulointi, neuloitus ym.)

– Nopea kivunlievitys – Tilanteeseen sopivat keinot liikkumiseen

– Kokonaiskuorman huomioon ottaminen

– Tavoitteen mukainen tekeminen

Lähes aina löydetään jonkinlaisia keinoja säilyttää parempi toimintakyky arjessa. Aina tavoitteen mukainen tekeminen riippumatta tähdätäänkö yleisesti kivuttomuuteen, kivun lievittämiseen, arjen haasteet vaivan kanssa tai huippu-urheilu.

Ihmiset tulevat vastaanotolle

– Selkä-, niska ja hartiaoireiden takia

– Ala- tai yläraajojen erilaisten kipujen kanssa: polvi, nilkka, pohje, lonkka, olkapää

– Toistuvan kivun takia: epämääräinen kipu jollakin tietyllä alueella

– Pitkään jatkuneen jatkuvan kivun takia

– Rasitusvammojen kuntoutusta varten

– Tavoitteellisen liikkumisen haasteiden kanssa

– Säteilyoireet raajoihin tai erilaiset muut hermoperäiset vaivat: iskias muun muassa

-Eero-

Yleisimpiä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia ovat selkä-, niska-hartia oireet. Ongelmia aiheuttavat myös nilkka-, polvi-, lonkka, ja olkapää oireet. TULE´s fysioterapiaan kuuluu myös leikkaukseen valmistavat terapiat ja ohjaus sekä leikkausten, murtumien, jänne- ja nivelvammojen kuntoutus.

Meillä on voimassaoleva sopimus Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (VARHA) kanssa ( Aivoverenkiertohäiriöt, -vammat ja muut aivotapahtumat, niska- ja päänsäryt, migreeni sekä aikuisten tule-sairaudet). Lisäksi meille ovat tervetulleita myös Valtiokonttorin, vakuutusyhtiöiden maksuosoituksella hoitoon tulevat kuin myös ITSEMAKSAVAT asiakkaat.

Fysioterapian tavoitteena on parantaa tai turvata asiaakkaan itsenäistä työ-, toiminta- ja liikuntakykyä. Palvelua tuotetaan lähinnä nuorille- ja aikuisasiakkaille. Terapiaa toteutetaan Kanta-Loimaan Fysioterapian terapiatiloissa, kotikäynteinä kuin myös allasterapiana. Käytössämme on uusinta teknologiaa- teknisavusteisia kuntoutuksen laitteita mm.

 • Thera vital (tigo 510)- moottoriavusteinen käsi- ja jalkarestoraattori, motivaatiota lisäämässä myös fysioterapiaa tukevia peliohjelmia.
 • Thera-Balance turvalliseen tasapainon harjoitteluun tai vaikkapa seisomisen harjoitteluun.
 • Pablo – interaktiivinen laitteisto yläraajan sensomotoriikan kuntoutukseen sekä toiminnan arviointiin. Pablo-laitteistoa voidaan hyödyntää niin neurologisen, kuin ortopedisen kuntoutuksen eri vaiheissa. Laitteisto sopii aikuisille ja lapsille. Ohjelmisto mahdollistaa dokumentoinnin ja terapian seurannan. Pablo-laitteistolla on mahdollista mitata käden puristus- ja ojennusvoimat, sormien puristusvoimat, sekä yläraajan liikkuvuuksia.
 • Painokevennetty kävelykuntoutus.
 • Terapiamaster
 • WII, pelilaitteisto

Olemme KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja ( Läntinen vakuutuspiiri). Vaativa lääkinnällinen kuntoutus toteutetaan KELAn palvelukuvauksen mukaisesti. Lisätiedot  http://www.kela.fi/kuntoutus

Varhaisnuorten, nuorten aikuisten ja aikuisten terapia

-Fysioterapia (yksilöterapia, suomenkielinen)

-Allasterapia (yksilöterapia, suomenkielinen)

Fysioterapia toimipaikassamme Myrskylinnankatu 2 b 1, 32200 Loimaa tai koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä.

Tuotamme palvelua seuraavien kuntien alueella: Aura, Loimaa, Oripää ja Pöytyä.

Allasterapia toteutetaan Vesihovissa, Kuusitie 1, Loimaa.

PAIKKATILANNE  Tällä hetkellä 12/23 ei vapaana yhtään asiakaspaikkaa fysioterapiassa, allasterapiassa 1 paikkaa vapaana. Vapautuvista paikoista voit tiedustella numerosta  p. 0503456880

Terapiaa toteuttavilla terapeuteilla on pitkä työkokemus (yli 20v.) sekä terapian toteuttamista tukevaa erikoistumiskoulutusta. Terapeutit ovat suorittaneet allasterapian vaatiman TRIMMI-kurssin ja heillä on voimassa oleva ensiapukoulutus. Lisätietoja terapeuttien koulutuksesta kohdassa YHTEYSTIEDOT.

Fysioterapian (fysioterapia ja allasterapia) tavoitteena on parantaa tai turvata asiaakkaan itsenäistä työ-, toiminta- ja liikuntakykyä ( ICF:n mukaisilla osa-alueilla erityisesti suoriutumisen ja osallistumisen osa-alueilla). Palvelua tuotetaan lähinnä varhaisnuorille-, nuorille- ja aikuisasiakkaille. Terapiaa toteutetaan Kanta-Loimaan Fysioterapian terapiatiloissa, koti-, koulu- ja päiväkotikäynteinä kuin myös allasterapiana. Käytössämme on uusinta teknologiaa- teknisavusteisia kuntoutuksen laitteita mm.

 • Thera vital (tigo 510)- moottoriavusteinen käsi- ja jalkarestoraattori, motivaatiota lisäämässä myös fysioterapiaa tukevia peliohjelmia.
 • Thera-Balance turvalliseen tasapainon harjoitteluun tai vaikkapa seisomisen harjoitteluun.
 • Pablo – interaktiivinen laitteisto yläraajan sensomotoriikan kuntoutukseen sekä toiminnan arviointiin. Pablo-laitteistoa voidaan hyödyntää niin neurologisen, kuin ortopedisen kuntoutuksen eri vaiheissa. Laitteisto sopii aikuisille ja lapsille. Ohjelmisto mahdollistaa dokumentoinnin ja terapian seurannan. Pablo-laitteistolla on mahdollista mitata käden puristus- ja ojennusvoimat, sormien puristusvoimat, sekä yläraajan liikkuvuuksia.
 • Painokevennetty kävelykuntoutus.
 • Terapimaster
 • WII, pelilaitteisto
 • Käytössä myös  nojapuut, pulley, kävelymatto sekä erilaisia pienvälineitä ( kuminauhat, tasapainolaudat, ja -tyynyt, keppejä, käsipainoja jne…)